Vedtægter

Sidst opdateret d. d. 4/4 2022.

Vedtægter Ving Tsun Center

1.  Formål
Foreningen Ving Tsun Center har til formål at undervise og udbrede kendskabet til kampsport.
     – At dyrke fællesskabet på tværs af køn og alder.
     – At give medlemmerne lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.  

2. Navn og hjemsted
 Foreningen Ving Tsun Center er hjemmehørende i Odense kommune.

3.  Medlemmer
  Alle som vil underkaste sig foreningens vedtægts bestemmelser, og som ikke af andre grunde er
  udelukket fra klubben, kan optages som medlem.
  Indmeldelse sker på Ving Tsun Centers hjemmeside, medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er                       
  betalt.
  Al træning er på eget ansvar, foreningen dækker ikke tyveri og skader på krop og sjæl. 
  Et medlem kan ekskluderes hvis denne ikke vil følge foreningens regler, eller instruktøren ikke finder      
  personen eget til deltagelse i undervisningen.
  Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse
  Udmeldelse skal ske 14 dage før betalingsfristen.
  Kontingentet skal betales månedsvis, og tilbage betales ikke.
  Kontingentet bliver fastsat på den årlige generalforsamling.

5.  Generalforsamling
   Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts/april mrd. der indkaldes med 2 ugers varsel
   Alle medlemmer der har betalt kontingent er stemmeberettigede.
   Dagsorden skal indeholde :
   1. Valg af dirigent 
   2. Formandens beretning
   3. Godkendelse af regnskabet
   4. Fastsættelse af kontingent
   5. Indkommende forslag
   6. Valg af bestyrelse og revisor
   7. Eventuelt
   Forlag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før    
   generalforsamlingen.
   Generalforsamlingen ledes af en dirigent der ikke er medlem af bestyrelsen.
   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel flertal  ved håndsoprækning, eller skriftlig
   afstemning hvis dette ønskes.
   
6. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når
  mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter en skriftlig anmodning om det. I sådanne tilfælde skal    
  generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen.
  Indkaldelsesfristen er 2 uger for ekstraordinærgeneralforsamling.

7.  Foreningens daglig ledelse
  Den daglig ledelse udgøres af bestyrelsen som består af 5 personer. 
  Formand, næstformand, kassereren, sekretær og medlem.
  Bestyrelsen er på valg hver 2. år.
  Senest 3 uger efter nyvalg til bestyrelse afholdes konstituerende møde, alle tillidsposterne
  gælder frem til næste generalforsamling.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når formanden skønner det er nødvendigt eller når mindst
  3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.
    
8. Økonomi, regnskab og revision
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Foreningens regnskab føres af kasseren der tillige fører foreningens medlemsregister.
  Regnskabet revideres af de valgte revisorer.

9. Tegningsregler og hæftelse
  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, og næstformanden eller kasserer.  
  Ved optagelse af lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser 
  der påhviler foreningen.

10. Vedtægtsændringer 
  Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 
  fremgår af dagsorden.
  Vedtægterne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de er vedtaget på.

11. Opløsning
  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en ordinærgeneralforsamling og 
  efterfølgende en ekstraordinær generalforsamling.
  Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til velgørende formål for unge. Beslutningen om
  den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Bestyrelsen
Formand Morten Ibsen 
Næstformand Christian Wolff 
Kasserer Camilla Ibsen 
sekretær Jim Kay 
Medlem Ole Egeholm